Tuyeát minh quyeàn ích cuûa quyù khaùch

..………………………………………Hoan ngheânh ñeán[maïng giaûi trí GENTINGCLUB ]………………………..

ñaûm baûo quyeàn ích cuûa quyù khaùch,xin ñoïc kyû taát caû noäi dung cuûa saùch ñoàng naøy tröôùc khi chuù san laø khaùch haøng cuûa maïng giaûi trí GENTING CLUB  maø söû duïng caùc loaïi phuïc vuï cuûa [maïng giaûi trí GENTING CLUB ].ñaëc bieät la2khi quyù khaùch choïn [ñoàng ]treân maïng,thì coi laø ñaõ ñoïc saùch ñoàng naøy,vaø ñoàng giöõ quy phaïm khaùch haøng cuûa taát caû saùch ñoàng ôû döôùi.

..…………………………………….Hoan ngheânh ñeán[maïng giaûi trí GENTING CLUB ]………………………………………………..

一、     Troø chôi lòch trình baûo hoä

Trong luùc qua trình troø chôi chia baøi maø chöa coù keát qua3tu75 ñoäng hoaëc maát maïng,khoâng aûnh höôûng keát quaû cuûa troø chôi.

Neáu voâ coá maát maïng trong luùc troø chôi tieán haønh,ñöøng voäi vaøng,neáu khoâng theå lieân keát laïi vôùi casino treân maïng cuûa GENTING CLUB ,sau khi giaây phuùt quyù khaùch seõ ñaêng xuaát casino.roài sau quyù khaùch coù theå lieân keát bình thöôøng vaø ñaêng luïc casino treân maïng cuûa GENTING CLUB .

Trong luùc qua trình troø chôi aán phím giuùp giuøm ñeå hieån hieän loaïi giuùp giuøm cuûa troø chôi dang tieán haønh,quyù khaùch coøn coù theå aán vaøo ñaây xem loaïi giuùp giuøm treân maïng cuûa chuùng ta.

二、     Troø chôi treân maïng giuùp giuøm

Maïng giaûi tríGENTING CLUB  ñeà cung phuïc vuï khaùch haøng maø coù hieäu xuaát nhanh vaø nhieät tình,neáu quyù khaùch coù vaán ñeà hoaëc ñeà nghò,ñöøng nhi nhôø,xin thoâng qua

Ñieän thoaïi:+66806467383
+855978097838
+841284202686

e-mail:winclub326@hotmail.com

L    ieân heä trung taâm giuùp giuøm khaùch haøng cuûa chuùng ta,trung taâm ñeà cung phuïc vuï 24 giôø,chuùng ta seõ traû lôïi nhanh cho quyù khaùch.maïng giaûi trí GENTING CLUB  ñaùp öùng ñaûm baûo tính an toaøn cuûa lieäu caù nhaân cuûa quyù khaùch noäp treân maïng.

三、     ñieàu khoaûn cuûa troø chôi

1. traùnh tranh luaän cuûa khi ñaët cuoäc trong maïng naøy,xin môøi quyù khaùch ñoïc kyõ caùc luaät leä cuûa coâng ty quy ñònh tröôùc khi vaøo maïng.Neáu quyù khaùch baám ñoàng vaøo maïng ,thì coi laø ñaõ tieáp thuï taát caû quy ñònh.

2.Taát caû ñaët cuoäc phaûi trong thôøi gian quy ñònh tieán haønh,neáu khoâng,thì coi laø ñaët cuoäc voâ hieäu,neáu cuïc naøy tröôùc khi môû baøi voâ coá huûy boû hoaëc ngöøng laïi,thì laàn naøy ñaët cuoäc seõ coi laø aùp phaân voâ hieäu,coâng ty mình seõ traû laïi taát caû ñôn ñaët cuoäc cuûa laàn naøy.

3.Caùc quyù khaùch coù traùch nghieäm chôø ñôïi keát quaû phaùt baøi vaø thaéng thua nhaát ñònh,coâng ty mình chæ caên cöù noäi dung cuûa chi tieát ñaët cuoäctính toaùn keát quaû.tình hình nhoaïi thoâng baùo rieâng.

4.Maïng naøy trong luùc qua trình troø chôi ,neáu xuaát hieän ñaùnh chöõ sai hoaëc khoâng coá laøm sai,coâng ty mình seõ giöõ laïi quyeàn lôïi söûa chöõa keát quaû chính xaùc,vaø thoâng baùo treân thoâng baùo treân maøn hình ,khoâng coù thoâng baùo cho moãi caùc nhaân.(keát quaû troø chôi theo maùy quay hieän tröôøng laøm chöùng ,neáu gaëp phaùt baøi vaø tieáng noùi khaùc nhau,maïng naøy cung caáp keát quaû chính xaùc cuûa laàn naøy ngay trong maïng ñeå kieåm tra )

5.Quùy khaùch coù traùch nghieäm ñaûm baûo tính maät cuûa taøi khoaûn töï mình vaø taøi lieäu ñaêng nhaäp .Söû duïng soá taøi khoaûn vaø maät maõ tieán haønh taát caû ñaët cuoäc treân maïng,seõ coi laøcoù hieäu löïc.Neáu quyù khaùch phaùt hieän hoaëc nghi ngôø taøi lieäu cuûa mình troäm duøng,xin thoâng baùo cho coâng ty mình hoaëc ñaïi lyù ñeå thay ñoåi maät maõ ngay.(toaøn boä ñôn ñaët cuoäc tröôùc khi maät maõ chöa thay ñoåi,coi laø coù hieäu löïc.)

6.Moãi laàn quùy khaùch ñaêng nhaäp neân kieåm tra ñieåm thöøa cuûa töï mình ,neáu coù nhgi ngôø veà ñieåm thöøa,xin môøi baûo cho coâng ty mình hoaëc laø ñaïi lyù ngay.

7.Trong luùc qua trình troø chôi chia baøi maø chöa coù keát quaû töï ñoäng hoaëc maát maïng,khoâng aûnh höôûng keát quaû cuûa troø chôi.

8.Neáu gaëp xaûy ra tai haïi maø khoâng theå khaùng cöï,nhö tình hình caûm nhieãm virus,vaán ñeà ñöôøng maïng taïo neân lieäu maát,xöû lyù theo coâng ty thoâng baùo laø phöông aùn cuoái cuøng.

9.Thôøi gian hoaëc ñoäng :caû ngaøy 24 giôø.

An toaøn cuûa troø chôi

maïng giaûi trí GENTING CLUB  ñaùp öùng toân troïng vaø baûo hoä aån cuûa quyù khaùch.

1.     lieäu taøi khoaûn

do muïc ñích cuûa caù nhaân mình,tö lieäu taøi khoaûn cuûa quyù khaùch trong luùc qua trình môû taøi khoaûn ñeà cung,seõ baûo maät nghieâm caùch,chuùng ta khoâng cuøng duïng lieäu naøy vôùi coâng ty khaùc vaø caù nhaân hoaëc toå chöùc.

lieäu naøy bao goàm ñòa chæ e-mail cuûa quyù khaùch vaø lieäu khaùc xin pheùp ñeà cung cuûa caù nhaân,neáu quyù khaùch ñaõ ñeà cung lieäu caù nhan6cho chuùng ta,nhöõng lieäu naøy chæ duïng treân muïc ñích döï ñoaùn cuûa aáy.nhö:xin cho chuùng ta göûi chi phieáu ñoaùi hoaùn tieàn thöôûng cuûa quyù khaùch vaø lieäu khaùc cuûa quyù khaùch yeâu caàu.

2.     Tieàn thöôûng

Tieàn thaéng vaø tieàn ñoaùi ra cuûa quyù khaùch seõ baûo maät nghieâm caùch,quyù khaùch coù theå löûa choïn baùo caùo tieàn thaéng naøy cho caáu töông öùng hay khoâng,neáu cöû ñoäng naøy thích duïng trong khu vöïc cuûa quyù khaùch.

3.     Tính an toaøn

Chuùng ta söû duïng phöông thöùc coù hieäu löïc cao caáp nhaát ñeå ñaûm baûo an toaøn cuûa lieäu quyù khach1trong choã mình.chuùng ta thöôøng thöû duïng phöông phaùp coù hieäu löïc nhaát ñeå giöõ vöõng tính aån maät vaø chuaån xaùc cuûa lieäu quyù khaùch,maø baûo hoä lieäu cuûa quyù khaùch khoâng duïng sai hoaëc maát.

Neáu quyù khaùch coøn coù nghi ngôø veà vaán ñeà khaùc hoaëc lieân quan an toaøn vaø aån maät.xin laäp töùc,tuøy khi lieân heä trung taâm khaùch haøng cuûa chuùng ta.trung taâm ñeà cung phuïc vuï 24 giôø,chuùng ta raát haân haïnh ñöôïc giuùp ñôõ quyù khaùch.